Organización de la UCI

 

Qualsevol UCI d’un centre hospitalari ha de mantenir un organigrama, del qual alguns llocs són d’obligatòria existència i altres depenen del centre hospitalari i de les polítiques de cada comunitat autónoma. A més a més, l’Institut Nacional de la Salut (INSALUD), conjuntament amb la SEMICYUC, ha elaborat una guia completa en la que es descriuen una sèrie de criteris a nivell de gestió i d’organització. Malgrat això, cal destactar que el compliment dels requisits organitzatius varia a cada centre, en funció de la complexitat de la seva UCI.

Per la qual cosa, en qualsevol UCI d’un hospital és imprescindible complir amb els requisits, a nivel estructural i d’organigrama, que s’enuncien a continuació, per tal de garantir plenament l’atenció al pacient.

  • Hi ha d’haver un director d’UCI.
  • La figura d’un responsable de la UCI ha d’estar present les 24 hores del dia, amb la possibilitat que pugui ser representada per les persones físiques necessàries per a poder complir amb la legislació.
  • De la mateixa manera, ha d’existir un responsable d’infermeria de la UCI, que organitzi les funcions dels professionals mèdics de la unitat.
  • Hi ha d’haver un responsable d’atenció al pacient de la UCI en cada un dels torns que es porten a terme al llarg del dia.
  • En cada canvi de torn s’ha de definir un sistema d’intercanvi de la informació recopilada entre els professionals mèdics de la UCI.
  • Ha d’existir un llistat elaborat en el que s’anunciin els criteris d’alta i d’admissió dels pacients que accedeixen a la UCI.
  • Hi ha d’haver un protocol definit i conegut per cada un dels professionals mèdics de la UCI, en el qual s’engloben els processos que es porten a terme amb major freqüència.
  • S’ha de deixar constància de la realització dels estàndards de seguretat i dels pacients, així com de l’atenció dels seus drets.
  • Ha d’existir un sistema definit pel permís de visita, portat a terme mitjançant un consens entre els professionals mèdics i les infermeres responsables de la UCI.

S’ha de disposar de tot allò que garanteixi la qualitat de l’estada dels pacients, així com de donar una continuïtat en la seva atenció.