UCI: Criterios de ingreso

 

Els pacients han de complir una sèrie de requisits per a poder accedir a la UCI, en funció del seu estat, la seva patologia i un seguit de característiques. Aquest aspecte fa que els pacients ingressats a la UCI realment necessitin la cura i l’atenció corresponent al seu estat greu.

A l’Estat Espanyol es van dur a terme una sèrie d’estandaritzacions en referència a la inclusió, els tractaments i les atencions a realizar, com a mitjà d’avaluació inicial a cada pacient. És important ressaltar les principals característiques que un pacient ha de complir per a ser ingressat a la UCI. És a dir, la necessitat d’un alt nivell de cures i capacitat de recuperació. Una vegada contemplat aquest aspecte, la categorització dels malalts per nivells de cura s’ha dut a terme d’acord al Departament de Salut (DH en anglès) del Regne Unit. El DH té com a missió ajudar a les persones a viure més i amb millors condicions. És un departament que lidera la salut i les cures a Anglaterra, per assegurar que els pacients reben l’atenció i el tractament necessari per la compassió, la dignitat i el respecte. D’aquesta manera, aquests nivells es basen en les necessitats d’atenció per part de cada un dels pacients, en comptes dels recursos que es requereixen. Per aconseguir-ho, els nivells de cura dels pacients que s’han establert són els següents:

  • Nivel 0: Pacient amb necessitat d’hospitalització.
  • Nivel 1: Es poden trobar diferents casos:
    • Pacient provinent d’un nivell superior de la UCI
    • Pacient que necessita assistència sanitària i presenta necessitats addicionals de control.
  • Nivel 2: Pacient amb necessitats de suport d’algun tipus de sistema orgànic o amb requisits de monitoratge.
  • Nivel 3: Pacient amb necessitats de monitoratge i suport respiratori avançat o que requereix dos o més sistemes orgànics.

Els professionals de la UCI categoritzen inicialment els pacients, per a poder oferir els tractaments corresponents a cada cas, en el menor període de temps possible.